Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Статут

 

 

 

 

 

   Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа-інтернат № 2» Дніпровської міської ради, розробленою відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.08.2018 року № 799 «Про перейменування Комунального закладу освіти «Неповна середня загальноосвітня школа-інтернат № 2» Дніпровської міської ради»

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ   «ГІМНАЗІЯ  № 2» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ.  Скорочена назва КЗЗСО «Гімназія № 2».

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ №          2» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - загальноосвітній навчальний заклад І II ступенів (І ступень - початкова школа, II ступень - основна школа), що забезпечує реалізацію права дітей на базову загальну середню освіту, із збереженням у закладі інтернатного відділення з частковим або повним утриманням учнів до здобуття ними освіти,  ідентифікаційний код 33275291.

 Знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра.

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  «ГІМНАЗІЯ № 2» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: 49008, м. Дніпро, вул. Каверіна, буд. 5, тел. 066 – 408 – 64 – 86.

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ГІМНАЗІЯ № 2»  ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі гімназія) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4. Власником гімназії є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Оперативне управління здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.5. У гімназії визначена українська, російська мови навчання (за потребою батьків).

1.6. Гімназія  в  своїй  діяльності  керується  Конституцією   України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчих органів, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ  ГІМНАЗІЇ

 

2.1. Комплектування гімназії учнями здійснюється адміністрацією закладу освіти відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Комплектування гімназії учнями закінчується 25 серпня. Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови наявності вільних місць у відповідних класах.

2.3. Зарахування дітей проводиться наказом директора відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.4. Документи на зарахування дитини до гімназії подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

2.5. У гімназії можуть навчатися діти віком від 6-7 років.

2.6. З метою забезпечення диференційного підходу до навчання в гімназії можуть створюватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів, за потребою може бути впроваджено індивідуальне, інклюзивне навчання, екстернат згідно з чинним законодавством України.

2.7. Доцільність продовження  навчання учнів в інтернатному відділенні гімназії обгрунтована  обставинами, за якими відсутня можливість здобуття освіти  учнями у закладах освіти загального типу, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.8. Мережа класів у гімназії формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України відповідно до санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного учня.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ГІМНАЗІЇ

ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ

 

3.1. Режим роботи інтернатного відділення гімназії - цілодобовий, затверджується рішенням ради закладу та погоджується управлінням освіти департаменту гуманітарної  політики Дніпровської міської ради і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.2. Вихованці інтернатного відділення гімназії на період канікул, в недільні та святкові дні перебувають вдома з батьками або особами, які їх замінюють.

3.3. За утримання дітей у інтернатному відділенні гімназії з батьків або осіб, які їх замінюють стягується плата в порядку установленому Кабінетом Міністрів України.

3.4. Медичне обслуговування вихованців гімназії здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. У гімназії утримання вихованців здійснюється за рахунок засновника та інших не заборонених законодавством України джерел фінансування.

3.6. Психологічне забезпечення освітнього процесу в гімназії здійснюється практичним психологом.

3.7. Норми і порядок організації харчування  встановлюються чинним законодавством України.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ  В  ГІМНАЗІЇ

 

4.1. Освітній процес у гімназії здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

        Робочий навчальний план гімназії затверджується директором за погодженням Ради закладу.                           

4.2. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають  відповідний гриф  Міністерства освіти і науки   України.

4.3.   Порядок поділу класу на групи на уроках з вивчення окремих предметів у гімназії встановлюється відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти, відповідно до чинного законодавства.

4.4. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, засобів і методів навчання, індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у гімназії здійснюються відповідно до чинного законодавства.

4.5. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та урахуванням типу гімназії, стану здоров’я вихованців.

4.6. Тривалість уроків у гімназії встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

4.7. Тривалість і структура навчального року, терміни і тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців гімназії, державна підсумкова атестація, переведення і випуск вихованців, видача документів про базову та повну загальну середню освіту, нагородження вихованців і випускників гімназії похвальним листом і похвальною грамотою здійснюються відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

 

5. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

 

5.1. Учасниками освітнього процесу в гімназії є:

- вихованці (діти, які навчаються і виховуються у навчальному закладі та частково або повністю утримуються за рахунок держави);

- учні;

- керівники;

- педагогічні, медичні працівники, психологи та інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права, обов’язки, трудові відносини (призначення і звільнення з посади педагогічних працівників), навантаження та інші види діяльності, атестація тощо визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

5.3. Педагогічним працівником має бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє  виконувати обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

           Обов’язки педагогічних працівників:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння особами, що навчаються, навчальних програм на рівні обов´язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові їх здібностей;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших чеснот;

- виховувати у молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню нею алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- здійснювати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

5.4. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- подовжену оплачувану відпустку;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п´ять років;

-  правовий, соціальний, професійний захист;

- компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв´язку зі змінами в організації виробництва і праці;

- призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

- встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені й вчені звання;

- виплату педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісяця;

- надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов´язків;

- виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

5.5. Обов’язки батьків:

- виховувати дитину в дусі поваги до прав інших людей, любові до свого народу;

- піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;

- забезпечити здобуття дитиною повної загальної освіти;

- поважати дитину (забороняється будь-яка експлуатація дитини батьками, фізичні покарання та покарання, які принижують гідність дитини);

- забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- здійснювати інші обов’язки, передбачені  чинним законодавством України.

 

6. УПРАВЛІННЯ  ГІМНАЗІЄЮ

 

6.1. Керівництво гімназією здійснює директор.

6.2. Директор гімназії  призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженим ним органом. Призначення на посаду директора відбувається за результатами конкурсного відбору.

6.3. Посаду директора гімназії може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 6.4.  Завдання та обов’язки директора гімназії:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня;

- організовує, спрямовує і координує освітній процес, відповідає за його якість та ефективність;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем навчальних досягнень вихованців;

- створює необхідні умови для проведення позаурочної роботи, організації безпечної життєдіяльності вихованців;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил та норм, протипожежної безпеки та правил техніки безпеки;

- вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил особистої гігієни;

- забезпечує права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- дає  дозвіл  на участь  діячів  науки,  культури,  членів  творчих спілок, праців-ників підприємств, установ, а також організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, в освітньому процесі, керівництві дитячими об’єднаннями за інтересами;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- щороку звітує про роботу закладу на загальних зборах (конференції) колективу;

- здійснює інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

6.5. Директор гімназії має право:

-  діяти від імені закладу, укладати угоди з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

- підтримувати ініціативи учасників освітнього процесу  щодо вдосконалення системи навчання та виховання;

- сприяти  творчим пошукам, дослідно-експериментальній роботі педагогів та вихованців;

- призначати та звільняти з посади працівників закладу;

- здійснювати  розподіл педагогічного навантаження педагогічних праців-ників;

- затверджувати штатний розпис відповідно до Типових штатних нормативів.

6.6. Колегіальним органом управління гімназією є педагогічна рада, яку очолює директор. До складу педагогічної ради входять заступник (заступники) директора, педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, охорони здоров’я, підприємств, установ, громадських організацій, батьків або осіб, які їх замінюють.

6.7. Органом громадського самоврядування у гімназії є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

6.8. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада закладу освіти, повноваження якої визначаються Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу, відповідно до чинного законодавства.

6.9. У гімназії можуть створюватися піклувальна рада, робота якої здійснюється відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу відповідно до чинного законодавства,  а  також  органи учнівського самоврядування.

 

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА  БАЗА  ТА  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ГІМНАЗІЇ

 

7.1. Нерухоме майно, що використовує гімназія, знаходиться  в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра  в особі Дніпровської міської ради на балансі та  в оперативному управлінні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.2. Гімназія є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників),членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб; доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування випадків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.3. Гімназія  має необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання для організації освітнього процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи: навчальний корпус (блок) з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами; спальний корпус (блок) з навчальними та побутовими кімнатами для самопідготовки, лагодження одягу, відпочинку й дозвілля; медичний блок, що включає фізіотерапевтичний  кабінет  для  проведення   профілактичних   щеплень; їдальня і харчоблок із складськими приміщеннями; господарчо-побутовий комплекс, що включає склади, пральню, гараж, виробничі майстерні тощо.                                                       

7.4. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису.

        Джерелами формування кошторису гімназії є :

  • майно засновника;
  • кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
  • кошти отримані за надання освітніх послуг, згідно з переліком, встановленим чинним законодавством;
  • благодійні внески юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;
  • інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

7.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку визначається чинним законодавством. За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється центральною бухгалтерією департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8. ОХОРОНА  ПРАЦІ

 

8.1. Відповідальність за створення безпечних умов освітнього процесу, охорону праці та безпеку життєдіяльності здобувачів освіти покладається на керівника закладу освіти.

8.2. Керівник закладу освіти:

- організовує роботу щодо підготовки закладу до нового навчального року;

- вживає заходів щодо приведення інженерно - технологічних комунікацій, устаткування, обладнання до чинних стандартів, правил, норм;

- видає наказ про підготовку до початку навчального року, у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, термін виконання і відповідальних за їх виконання;

- видає наказ про створення постійної діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно - технічних комунікацій закладу освіти;

- після закінчення всіх підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності закладу освіти;

- контролює проходження щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів та медичних оглядів працівників закладу освіти;

- під час ускладнення трудового договору з працівником інформує його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільгові та компенсації за роботу в таких умовах.

8.3. Щорічно перед початком навчального року (у серпні) робоча комісія, яка призначається наказом керівника закладу освіти:

- визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень закладу освіти до нового навчального року;

- складає акти - дозволи на введення їх в експлуатацію. До акту - дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в освітньому процесі.

8.4. Завідуючі навчальними кабінетами закладу освіти складають паспорти на навчальні кабінети.

8.5. керівник закладу освіти має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, яких ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

8.6 Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

8.7. Стан пожежної безпеки в гімназії забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказу керівника про протипожежний режим в закладі освіти;

- інструкції з пожежної безпеки;

- план евакуації.

8.8. Споруди та приміщення закладу освіти забезпечується вогнегасниками та іншими засобами протипожежної безпеки відповідно до норм.

8.9. Стан безпечної експлуатації електрогосподарства в закладі забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказ керівника закладу освіти про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;

-наявність протоколів перевірки опору електромережі й заземлення устаткування;

- наявність паспортів на електроустановки;

- наявність освітлення території закладу освіти.

8.10. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.

8.11. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами проводиться не рідше одного разу на 6 років; в інших приміщеннях – щорічно зі складанням протоколів.

8.12. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти, регламентується відповідно до методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітньому процесі.

 

9. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ  ГІМНАЗІЇ

 

9.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється  відповідно до Закону України «Про освіту».

9.2.  Інституційний аудит є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю), що проводиться один раз на десять років центральним  органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає  планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.3. Позаплановий інституційний аудит проводиться за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради гімназії, якщо заклад має низьку якість освітньої діяльності.  

9.4. Періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, визначається власником або органами управління освітою Дніпровської міської ради відповідно до чинного законодавства України.

 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  АБО  ЛІКВІДАЦІЯ  ГІМНАЗІЇ

 

10.1.  Припинення  діяльності  гімназії  здійснюється  шляхом  реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації – за рішенням засновника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3.У разі припинення дії гімназії (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

10.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників або визначених закладів освіти відповідно до чинного законодавства

10.5. При реорганізації чи ліквідації гімназії учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.6. При реорганізації чи ліквідації гімназії працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.