Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність

Звіт в.о. директора

КЗЗСО «Гімназія № 2» ДМР
Дніпровської міської ради

Олексієнко Світлани Вікторівни
про свою діяльність на посаді

протягом 2020-2021 навчального року


 

Сьогодні я звітую про свою роботу на посаді  в.о. директора КЗЗСО «Гімназія № 2» ДМР.         

Сприйняття реалій сучасного світу вимагає від керівника опанування новими технологіями , постійного зростання управлінської  компетентності.

       Багато в чому рівень розвитку навчального закладу  залежить від мене, як директора. Я несу відповідальність за вибір стратегії за створення команди однодумців.

       І найважливіше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільного життя.

 Сучасна школа — великий і складний механізм, належна  робота якого  забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних  працівників.  У повсякденному  житті  кожен  із  вас,  зрозуміло, по-різному  несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту  дає наша  школа.

Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу…

Головною метою освіти в навчальному закладі  є виявлення й розвиток здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована  на  високі  моральні  цінності.

  Як  в.о. директора школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду,  керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 Кадрова політика школи спрямована на:

-реалізацію основних напрямків модернізації системи освіти;

-розвитку та вдосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;

-оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;

-періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників

Науково-методична  робота педагогічних працівників

Науково-методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань.

Навчально-виховний процес у 2018/2019 навчальному році в школі організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і здібностей.

 Протягом навчального року  основна увага приділялась вдосконаленню навчально-виховного процесу, різнобічному розвитку особистості, естетичному вихованню школярів в умовах формування школи національного спрямування. Виконання «Закону про загальну середню освіту». Сформована система методичної роботи в школі передбачає не тільки професійну, але й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також сприяло удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання школярів.

  Якість та результати навчально–виховного процесу закладу залежать передусім від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

            Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайомлення з досягненнями психолого–педагогічних дисциплін і методик їх викладання, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи.

Методична робота в нашому закладі спрямована передусім на реалізацію

загальношкільної проблеми.

Адміністрація навчального закладу приділяє велику увагу професійному зростанню, самоосвіті і творчій діяльності вчителів.

У школі проходять засідання методичної ради, розглядаються різні форми і методи роботи  з учнями, а також розглядаються питання підвищення якості навчально-виховного процесу, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ.

Пріоритетними напрямками діяльності педколективу є впровадження інноваційних технологій у освітній процес. Дане питання на постійному контролі адміністрації школи, досліджується на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях вчителів, засіданнях творчої групи вчителів.

            Значна увага в роботі педколективу приділяється комп’ютерній грамотності вчителів. Адже створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет є однією з найважливіших новацій в управлінській діяльності.

            Безумовно, наша мета не тільки у підвищенні якості навчально-виховного процесу через використання ІКТ.

За кошти міського бюджету школа забезпечена безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями.

  Інноваційні, інтерактивні педагогічні технології використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут сучасної освіти.

Важливою складовою інформаційного простору є створення та функціонування веб-сайту. У навчальному закладі створено  сайт, де забезпечується висвітлення інформації щодо пріоритетних напрямків розвитку освіти навчального закладу. 

У школі діє школа молодого вчителя. На засіданнях школи молодого вичтеля надавалась методична допомога, рекомендації молодим вчителям. Вчителі наставники постійно допомогають молодим вчителям у підвищенні професійної діяльності.

На засіданнях педагогічних рад розглядалися різні форми та методи впроовадження нових інновацій у навчально-виховний процес, а також підвищення якості освіти у навчальному закладі. Щомісяця проводяться наради при директорві. На даних засіданнях розглядаються різні питання виробничого характеру.

Члени педагогічного колективу підвищують свій професійний рівень не тільки на курсах, але і на різних районних семінарах, майстер класах, нарадах, які проводяться  на базі шкіл міста.

    Результативність навчально-виховного процесу

 

 

Учні нашої школи традиційно є активними  учасниками різноманітних творчих конкурсів. В математичному конгкурсі «Кенгуру», «Колосок»…

Робота з обдарованими учнями.

          Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям. Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні.

Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах  огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості тощо. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в олімпіадах, конкурсах.  Тому робота учнів школи направлена на виявлення обдарованості. Їх творчих здібностей.

Екскурсії для учнів. З метою розширення світогляду, пізнання рідного краю, виховання патріотизму, професійної орієнтації,  у школі були організовані різні види заходів.

Аналіз виховної роботи

         У 2020-2021  навчальному році виховна діяльність школи-інтернату була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм. Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у звітному навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів». Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: національно-патріотичне виховання, фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; родинно-сімейне виховання; професійне виховання; художньо-естетичне виховання; екологічне виховання; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання.

            В рамках роботи з національно-патріотичного виховання  школярів у навчальному закладі проведено багато заходів: до Дня пам’яті жертв Голодомору, до Міжнародного дня рідної мови, до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом, всеукраїнський диктант, присвячений Дню української писемності і мови, Шевченківські свята тощо

У школі забезпечено розміщення державної символіки; виконується державний Гімн під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів. Учні закладу брали участь у Благодійній акції «Діти – воїнам АТО», а також участь у акції «Здай макулатуру – збережи дерево»(травень), проведення акції: «Пасхальні подарунки для воїнів АТО». 

          Правовиховна робота.

         Правовиховна робота в навчальному закладі спланована та проводиться на належному рівні.У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні   класні години

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх  учні школи немає.

           Протягом  року  велика  увага  приділяється  превентивному  вихованню,  а  саме:  вивченню  Конституції  України,  Конвенції  ООН  про права  дитини, проведенню  місячника  «Увага! Діти на  дорозі!», рейд «Урок» тощо.

 Проведено цикл заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України» (лютий 2021) – учитель історії Пелих Ю.В. До Дня Соборності України проведено різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні журнали (січень-лютий 2021) – класні керівники, вихователі, учителі-філологи. 

У шкільній бібліотеці постійно діють тематичні виставки, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення. З метою ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до своєї країни, її народних звичаїв, традицій протягом навчального року проводились онлайн екскурсії.

           До дня народження було організовано виставки, інформаційні години, огляд літератури тощо. Під час проведення тематичних шевченківських уроків використовувалася державна символіка, портрети Т. Г. Шевченка, репродукції картин Великого Кобзаря, світлини пам’ятних місць, пов’язаних з ім’ям поета, проведено конкурс читців творів Т.Г.Шевченка «Іду з дитинства до Тараса»

Упродовж навчального року проходили акції волонтерського учнівського об’єднання: «Листи ветеранам та воїнам АТО», «Допоможи ближньому», «Ветеран живе поруч», «Добро починається з тебе», «Земля - наш спільний дім» та інше.

У навчальному закладі є кімната  українознавства, де відтворено внутрішнє помешкання української хати.

Напередодні Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом, з метою належного відзначення мужності та героїзму переможців нацизму у Другій світовій війні, видатного внеску Українського народу в перемогу Антигітлерівської коаліції, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, посилення державної підтримки ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, а також виховання у молоді почуття патріотизму, національної гідності, готовності до захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління в школі пройшли урочисті заходи для ветеранів, учнів та співробітників школи: музична вистава «Шляхами війни», проведено он-лайн єдині уроки, тематичні бесіди тощо.

          Усі вищезазначені напрямки виховної роботи щільно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно з планом виховної роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, планами роботи класних керівників, вихователів, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і при проведенні індивідуальної роботи з вихованцями.

         З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення, а саме:

 • класним керівникам потрібно постійно контролювати своїх учнів під час чергування по школі, не перекладати свою відповідальність тільки на дітей;
 • класним керівникам відповідально ставитись до обов’язків «Чергового вчителя» згідно з «Графіком чергування вчителів по школі»;
 • класним керівникам привчати учнів до культурної поведінки у школі, виховувати повагу до чергового учня та вчителя.

      Виходячи із можливостей школи,  виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості;

- створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів;

- створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня;

- формування позитивних загальнолюдських цінностей.

Усі заходи проводилися на виконання цих завдань, педагоги працювали сумлінно, залучали до участі у заходах учнів та батьками.

Робота з батьками

Проводяться загальношкільні збори, відбувається зустріч з представниками різних органів, які проводять інформаційну роботу з батьками, членами педагогічного колективу. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.   

У практиці школи використовуються масові, групові та індивідуальні форми й методи роботи з батьками. Всі вони спрямовані на підвищення рівня педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та сім'ї, на посилення потенціалу, а також на залучення батьків до виховання дітей класу.

Батьки школи не стоять осторонь від  шкільних проблем. Саме за вашої підтримки у школі було проведено косметичні ремонти у кабінетах, їдальні, спальних кімнатах. Система опалення, каналізації, водопостачання підтримувалася у належному стані. Ще багато різних видів діяльності, які створювали  належні умови для навчання та виховання учнів.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота.

 Протягом звітного періоду в школі продовжувалася робота щодо розвитку масової фізичної культури, залученню учнів до різних форм позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи, зміцненню спортивної бази школи.

Олімпійський тиждень проходив у школі.
Неперевершено та цікаво були проведені спортивні змагання збірної учнів школи та їх батьків. Учні брали участь у спортивних заходах міського рівня. 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи

 Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.Основними напрямками контрольно – аналітичної діяльності були:

- адаптація учнів 1 та 5 класів до навчання;

- надання методичної, практичної допомоги вчителям;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

-удосконалення навчально – виховного процесу, покращення матеріальної бази школи, реалізація науково – методичної та виховної проблем;

- організація навчальної та позакласної роботи;

- створення умов для змістовного відпочинку, оздоровлення та проведення виховної роботи з учнями

  Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

 • вчителів, що атестуються;
 • стан ведення учнівських зошитів;
 • стан ведення щоденників учнів 1-9 класів;
 • стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;
 • виконання навчальних програм та планів;
 • перевірка навичок читання;
 • організація та проведення індивідуальних занять;
 • організація повторення навчального матеріалу з предметів іваріантної складової;
 • моніторінгові контрольні роботи;
 • підготовка до ДПА  у 4класі  та інше.

Результати перевірки були висвітлені  в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Стан профорієнтаційної роботи

Завдання профорієнтаційної роботи цілком збігається із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними  Законом про освіту. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

- професійна інформація;

-  професійне виховання .

Постійно діяла виставка «Сучасні професії», проводилися  бесіди, консультації, виховні години  на теми: «Світ сучасних професій» тощо.

Стан роботи з охорони життя і здоров’я дітей, проведення санітарно-оздоровчих заходів, запобігання дитячого травматизму

Протягом 2020/2021 навчального року в школі було забезпечено виконання карантинних обмежень, проводилась різноманітна робота по попередженню дитячого травматизму. Була спланована тематика бесід з правил дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на воді, при користуванні газом, електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму та вибухонебезпечними предметами . Усі бесіди проведені і записані у журнали та учнівські щоденники.

Протягом навчального року проведено комплексні бесіди з усіх видів травматизму на час канікул та профілактичні бесіди для учнів, які організовано виїжджали на екскурсії

Класні керівники на батьківських зборах розглянули питання про роботу батьків щодо недопущення травмування дітей у побуті, про батьківську особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей.

Постійно велися чергування учнів школи та чергових учителів під час перерв.

Протягом року аналізувалися умови забезпечення психофізичного здоров'я дітей. Моніторинг формування здорового способу життя здійснюється за наступними напрямами:

1. медичне обстеження учнів,

2. захворюваність на ГРЗ

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів травматизму та додаткові бесіди в зв'язку випадками травмувань.

Протипожежна безпека.

З метою забезпечення пожежної безпеки в школі проведені наступні заходи:

1. Ушколі розроблені та затверджені наступні документи з пожежної безпеки:

а) плани, інструкції:

- Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях;

- Інструкція щодо заходів протипожежної безпеки при проведенні новорічних ялинок;

-Загальнооб’єктова протипожежна інструкція.

Перед канікулами в класах проводились комплексні бесіди з усіх видів травматизму та додаткові бесіди в зв'язку випадками травмувань.

У закладі проводиться робота щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для організації роботи з охорони життя та здоров`я учасників навчально-виховного процесу, покращення медичного обслуговування учнів, дотримання санітарного законодавства України. Проведено роботу щодо координування роботи класних керівників, відповідальних за кабінети з питань дотримання санітарних правил і норм під час навчально-виховного процесу. Організовано поповнення медичного кабінету необхідними медикаментами на початок  навчального року та упродовж року. Своєчасно проведено роботу щодо заповнення листків здоров’я медичними працівниками та класними керівниками. Проведено роботу з відповідальними за кабінети щодо колірного маркування шкільних меблів та дотримання санітарних норм освітлення класних приміщень. Вчителі дотримуються санітарних правил і норм у класних приміщеннях. Класні керівники своєчасно проводять бесіди на класних виховних годинах щодо профілактики різних видів захворювань.

Всі учні за графіком пройшли вікові обстеження, щеплення.

На початок навчального року працівники пройшли відповідне медичне обстеження і отримали дозвіл на роботу.

           Організація харчування учнів у школі

У 2020/2021 навчального року у школі було організоване харчування учнів відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  та інших чинних документів. Гарячим харчуванням було охоплено всіх учнів школи. Питання про харчування учнів розглядалося на нарадах при директорові.  Проводився щоденний контроль за якістю сировини, дотриманням  технології приготування їжі, умовами зберігання продуктів, санітарного стану приміщень їдальні.

Проводився щоденний контроль за дотриманям гігієнічних норм: миття рук рідким милом та використання одноразових рушників.

Організація роботи з ЦЗ навчального закладу

Робота з ЦЗ в навчальному закладі організована відповідно до вимог Кодексу з Цивільного захисту.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я».

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію

навчання учнів та постійного складу школи згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров’я” у 1-9-х класах.  У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи. Всі учні школи  забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (бавовно-марлеві пов язки). Проведено плановий та позапланові Дні ЦЗ.

Психологічний супровід

Головною метою діяльності психологічної служби є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, здатною навчитися впродовж життя створювати й розвивати цінності громадського суспільства. Тому робота психологічної служби школи спрямована на максимальне сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів.

      Аналізуючи роботу практичного психолога можна сказати, що протягом І семестру здійснювалася діяльність за наступними напрямками:

-психодіагностична робота;

-консультаційна робота;

-психологічна просвіта;

-корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;

-організаційно-методична робота.

 Діяльність практичного психолога була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками.

І. Робота з дітьми.

1. Індивідуальне консультування учнів.

2. Психодіагностичне дослідження.

3. Профорієнтаційна робота.

ІІ. Робота з батьками.

1. Індивідуальне консультування.

3. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

4. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.

ІІІ. Робота з педпрацівниками.

1. Індивідуальне консультування.

2. Психологічна просвіта класних керівників.

3. Виступи на педагогічних нарадах.

4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.

     

Соціальний захист та охорона дитинства

У своїй роботі педагогічний колектив школи керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства – Законом України «Про охорону дитинства»

З метою своєчасного виявлення, здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування,  а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави, педагогічний колектив школи виконує певну роботу.

На початок І семестру 2019-2020 навчального року був оновлений банк даних дітей пільгових категорій. Проведено процедуру звільнення батьків дітей певних категорій від оплати за утримання у інтернатному відділенні.

                    Для учнів школи з метою профілактики правопорушень провдено ряд бесід на теми «Правомірна поведінка. Правові і моральні норми у твоєму житті», «Навчання – твоя головна праця». Залежно від віку учнів використовувалися різні форми (індивідуальні й групові, тренінгові) та методи.                       

Фінансово-господарська діяльність Департамент гуманітарної політики створює умови для функціонування навчального закладу. Фінансова діяльність здійснюється за рахунок місцевого бюджету, затвердженого кошторису доходів та видатків (кошти загального фонду).

            Бюджетні кошти на функціонування закладу використовуються раціонально та ефективно та за призначенням.

            Оплата послуг та комунальних платежів постійна. У школі налагоджено постійний контроль за використанням тепло-, водо-, енергоресурсів.

Щорічно виділяються кошти на медикаменти першої невідкладної допомоги.

            Господарська діяльність навчального закладу відображається в документах, які свідчать про грамотне та своєчасне оприбуткування і списання матеріальних цінностей. Документація ведеться чітко і правильно.

            Протягом року проведено: огляди готовності до початку навчального року, зимового періоду, весняного та літнього періоду.

            За останніх 3 роки письмових скарг щодо якості надання освітніх послуг педагогами закладу на адресу департаменту освіти і науки Дніпровської міської ради не надходило.

            В свою чергу управління освіти департаменту гуманітарної політики сприяє учасникам НВП школи-інтернату в реалізації їх права на:

 • самоврядування, яке передбачає самостійне вирішення питань навчально-виховного процесу, методичної та економічної діяльності;
 • визначення змісту компоненту освіти що надається навчально-виховним закладом  тощо.

В навчальному закладі створені необхідні умови з матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення для задоволення потреб учнів  у неповній середній освіті, успішного навчання і виховання школярів відповідно до основних державних програм стандарту розвитку національної освіти. Таким чином, адміністрація закладу забезпечує реалізацію державної політики в галузі середньої освіти, умови для навчання і виховання школярів, успішної реалізації їх творчого потенціалу.

Охорона праці педагогічних та технічних працівників

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН від 20.11.2006 № 782 у школі створювалися безпечні умови навчально-виховного процесу, призначено відповідальну особу за організацію роботи з охорони праці  а також особу, яка відповідає за конкретні питання: пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, електробезпеку, догляд за будівлями та спорудами та інше. Забезпечувалися виконання розпоряджень, наказів, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду і своєчасне виконання колективного договору. Своєчасно проводяться вступні інструктажі, інструктажі з охорони праці на робочому місці, інструктажі учнів перед проведенням екскурсій, лабораторних та практичних робіт на уроках біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, фізичної культури, які реєструються у відповідних журналах: «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів», «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці».

Одним з пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання,  створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

У 2017/2018 навчальному році було продовжено роботу щодо поповнення «банку» нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які необхідні для організації і безпечного проведення навчально – виховного процесу.

Відповідно до Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в школі щоденно на початку занять вчителі навчальних кабінетів  перевіряли стан робочих місць учнів, робочий стан обладнання, пристроїв та інструментів, виявляли відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Недоліки були усунути негайно або записувались в журналі контролю і повідомлялися адміністрації школи для вживання заходів щодо визначення термінів виконання і призначення відповідальних. Всі приміщення школи знаходяться у належному стані.

Забезпечується виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, своєчасно, до початку навчального року, проведено випробування по замірам опору ізоляції та заземлюючого контуру (вся необхідна документація у наявності).

План евакуації при надзвичайних ситуаціях наявний, знаходиться в доступному місці.

Своєчасно проводиться просочення вогнегасним розчином дерев’яних конструкцій даху будівлі школи.

Головні завдання школи у 2020/2021 навчальному році будуть спрямовані на:

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст.53 Конституції України, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01).

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та основних компетентностей учнів;

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки;

- засвоєння учнями змісту навчальних програм через вдосконалення навчальної ефективності уроку з використанням індивідуального та диференційованого підходу до учнів;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- удосконалення системи виховної роботи на основі найбільш ефективних прийомів методики колективного творчого виховання та учнівського самоврядування;

- реалізація основних положень особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

- проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- робота з профілактики дитячої злочинності, бездоглядності та правопорушень;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників школи.

Пріоритетні напрямки розвитку закладу:

 1. Забезпечити належний рівень умов функціонування закладу, підвищення якості здійснення статутних завдань.
 2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення умов для формування фізично та психічного здорової дитини, поліпшення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Вдосконалювати зміст освіти, форми і методи навчальної діяльності, приведення їх у відповідність із сучасними потребами суспільства і дитини.
 4. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу.
 5. Забезпечити умови для підвищення професійної майстерності кадрів та безперервної їх освіти.
 6. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
 7. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.
 8. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.
 9. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.
 10. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.
 11. Активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до групи ризику, шляхом закріплення педагогів-наставників.
 12. Забезпечити безпечні умови функціонування закладу, збереження та зміцнення здоров`я учнів, працівників.
 13. Створити ефективну систему контролю з боку адміністрації школи, громадського контролю з боку ради, медичних працівників за організацією харчування школярів.

Я, вчителі, учні,працівники школи намагаємося робити все, для того щоб школа була затишною, чистою та сучасною.

Висловлюю щиру подяку за тісну співпрацю. Сподіваюсь на подальше порозуміння у роботі.